Web2Bet - Sporto lažybos ir kazino internetu!
REGISTRATION N-21! PERSONS UNDER 21 YEARS OF AGE ARE NOT ALLOWED TO GAMBLE: ON REMOTE BETTING, AND A AND B CATEGORY DEVICES. WARNING: IRRESPONSIBLE GAMBLING CAN BECOME A SERIOUS ADDICTION

NUOTOLINIO LOŠIMO SUTARTIS

Data ________
Klaipėda

UAB „Nesė“, įmonės kodas 140222629, buveinės adresas: Turgaus g. 1, LT-91247 Klaipėda, azartinių lošimų licencijos Nr. 0025 išdavimo data 2002-10-25, nutarimas N-57, leidimo organizuoti nuotolinius lošimus Nr. 2016-DI-411 išdavimo data 2016-07-21, interneto svetainės adresas www.web2bet.lt, mokėjimo sąskaitos Nr. LT38 3500 0100 0379 5832, „Paysera LT“ UAB, telefono Nr. 8 46 402536, atstovaujama direktorės Ingos Česnakienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau šioje sutartyje vadinama „Bendrovė“, ir ______________ gimimo data _______, adresas __________. Mokėjimo sąskaita _____________________, asmens kodas __________, telefono numeris ___________, toliau šioje sutartyje vadinamas (-a) Lošėjas, Bendrovės interneto svetainėje, adresu www.web2bet.lt, sudarė šią Nuotolinio lošimo sutartį (toliau – sutartis);

1.Šia sutartimi Bendrovė įsipareigoja Lošėjui teikti nuotolinio lošimo paslaugas ir išmokėti nuotolinio lošimo laimėjimą nuotolinio lošimo organizavimo reglamente nustatyta tvarka, o Lošėjas – dalyvaudamas nuotoliniame lošime laikytis teisės aktuose ir Bendrovės nuotolinio lošimo organizavimo reglamente nustatytos nuotolinių lošimų organizavimo tvarkos ir taisyklių.

2.Nuotolinių lošimų organizavimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme ir Bendrovės nuotolinio lošimo reglamente.

3.Bendrovė suteikia Lošėjui identifikacinį kodą ir slaptažodį.

4.Praradus ar kitaip sugadinus identifikacinį kodą ir slaptažodį, Lošėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti Bendrovei.

5.Lošėjui draudžiama perduoti jam suteiktą identifikacinį kodą ir slaptažodį kitiems asmenims ar kitaip sudaryti galimybę lošime dalyvauti kitiems asmenims jo vardu.

6.Bendrovė neprisiima atsakomybės už Lošėjui kilusią žalą dėl pasinaudojimo Lošėjui suteiktu (-ais) identifikaciniu kodu ir slaptažodžiu, jeigu juo (jais) buvo pasinaudota ne dėl Bendrovės kaltės.

7.Šios sutarties pagrindu Bendrovės duomenų bazėje yra registruojama viena Lošėjo nuotolinių lošimų sąskaita, kurioje apskaitomos visos Lošėjo iš anksto įmokėtos lošimams skirtos, taip pat visos dalyvaujant nuotoliniame lošime laimėtos pinigų sumos.

8.Mokėjimai pagal šią sutartį, atlikti ne iš Lošėjo šioje sutartyje nurodytos (-ų) mokėjimo sąskaitos (-ų), arba apie kurią Bendrovei nėra tinkamai pranešta šios sutarties 23 punkte nustatyta tvarka, yra nepriimami.

9.Su statomų sumų priėmimu ir laimėjimų išmokėjimu susijusios išlaidos bus paskirstomos tokiu būdu – Bendrovė kompensuojasi savo faktines išlaidas, susijusias su atskiriems pinigų įmokėjimo ir atsiėmimo būdams komercinių bankų ar kitų finansinių įstaigų taikomais mokesčiais tokiam pinigų įmokėjimo ar atsiėmimo įvykdymui, tokias faktines išlaidas išskaičiuodama iš Lošėjo įmokėtos arba atsiimamos pinigų sumos. Minėtų faktinių išlaidų dydis yra nurodomas Bendrovės tinklapyje esančioje Lošėjo paskyroje.

10.Šia sutartimi Bendrovė suteikia Lošėjui asmeninę ir neperleidžiamą teisę atsisiųsti, įdiegti ir naudoti dalyvavimui nuotoliniuose lošimuose skirtą programinę įrangą (toliau – programinė įranga), naudojimui interneto svetainės aplinkoje. Lošėjui draudžiama:

10.1. kopijuoti, atkurti arba kitaip modifikuoti programinę įrangą ar bet kurią jos dalį;

10.2. bandyti įsilaužti į išeitinį kodą;

10.3. parduoti, perduoti, platinti ar nuomoti programinę įrangą;

10.4. padaryti programinę įrangą prieinama trečiosioms šalims per kompiuterių tinklą ar kitu būdu;

10.5. naudoti programinę įrangą kitais būdais, kuriuos draudžia galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.Lošėjas prisiima visą atsakomybę už bet kokią žalą ir patirtas išlaidas, susijusias su neteisėtu naudojimusi programine įranga ir įsipareigoja nedelsiant įspėti Bendrovę apie bet kokį jam žinomą netinkamą programinės įrangos naudojimą.

12.Lošėjui yra žinoma, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 3 bei 10 dalimis, draudžiama lošti:

12.1. asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų;

12.2. nuotolinius stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais – asmenims, kuriems nėra sukakę 21 metai;

12.3. savo bendrovės organizuojamuose lošimuose asmenims (patiems, per kitą asmenį arba pagal kito asmens išduotą įgaliojimą) – lošimus organizuojančios bendrovės steigėjams, akcininkams, juos kontroliuojantiems asmenims, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariams ir visiems bendrovės darbuotojams;

12.4. valstybės tarnautojams ir pareigūnams, kurie vykdo lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę (ne kontrolės vykdymo metu).

13.Lošėjas patvirtina, jog nėra aplinkybių, kurios lemtų, kad Lošėjas neatitinka lošimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir jam nėra draudžiama dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.

14.Lošėjas patvirtina, kad sudarydamas šią sutartį jis yra susipažinęs su Bendrovės nuotolinio lošimo reglamentu.

15.Lošėjas sutinka, kad jo pateikti duomenys bus tvarkomi ir saugomi Bendrovėje.

16.Bendrovė įsipareigoja neatskleisti jai žinomos informacijos, susijusios su šios sutarties vykdymu, tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai.

17.Lošėjas turi teisę reikalauti Bendrovės išduoti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą, pagrindžiančią turto deklaravimą.

18.Bendrovė nedelsiant nutraukia šią sutartį ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja Lošėją:

18.1. nustačiusi, kad Lošėjas neatitinka Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytų reikalavimų (jam draudžiama dalyvauti lošimuose);

18.2. Lošėjas sutartyje nurodė neteisingus duomenis;

18.3. nustačiusi, kad Lošėjas pažeidžia azartinius lošimus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba šią sutartį;

18.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

19.Bendrovė turi teisę nutraukti šią sutartį, kai Lošėjas pažeidžia Bendrovės nuotolinio lošimo reglamentą, apie tai įspėjusi Lošėją prieš 3 darbo dienas.

20.Lošėjas turi teisę nutraukti šią sutartį apie tai raštu arba Bendrovės buveinėje ar lošimų organizavimo vietoje, žodžiu informavęs Bendrovę.

21.Bendrovė, gavusi Lošėjo prašymą privalo nedelsiant nutraukti šią sutartį.

22.Nutraukus šią sutartį neišnaudotas Lošėjo lošimų sąskaitos likutis grąžinamas Lošėjui, pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Bendrovės lošimų organizavimo vietoje arba pervedamas į Lošėjo nurodytą, jam priklausančią mokėjimo sąskaitą.

23.Pasikeitus bet kuriai Lošėjo šioje sutartyje nurodytai informacijai, Lošėjas privalo nedelsdamas informuoti apie tai Bendrovę.

24.Šios sutarties vykdymas gali būti visiškai ar iš dalies sustabdytas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taip, kaip tai yra nustatyta Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

25.Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Lošėjas sutartyje įveda savo asmens duomenis bei kitą prašomą informaciją ir spustelėdamas specialiai tam skirtą nuorodą „Sutinku“ patvirtina, kad prieš tai susipažino su šios sutarties nuostatomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis ir galioja neterminuotai.

26.Pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui Bendrovė privalo nutraukti nuotolinio lošimo paslaugų teikimą Lošėjui.

27.Įsigaliojus sutarčiai, paslaugos Lošėjui pradedamos teikti patikrinus, ar jis atitinka Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus ir ar jam pagal šį bei kitus įstatymus nėra draudžiama dalyvauti lošimuose.

28.Ginčams, kylantiems iš šios sutarties, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

29.Lošėjas patvirtina, kad susipažino su šios sutarties nuostatomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

SUTINKU

***

ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI (daugiau informacijos www.nebenoriu-losti.lt )